Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các chia sẻ của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: tắt update windows f4vnn). Tìm kiếm ngay

Cách hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user trong WordPress

Hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user trong WordPress: Nếu bạn có một trang web WordPress có nhiều người dùng, điều quan trọng là phải kiểm tra xem ai thực sự đang sử dụng trang web đó. Ví dụ: nếu bạn có nhiều quản trị viên, bạn có thể định kỳ cắt giảm số lượng người dùng. Đây là lúc việc có ngày đăng nhập cuối cùng của người dùng WordPress có thể hữu ích. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ kích hoạt thời gian đăng nhập lần cuối của người dùng và bạn sẽ có thể sắp xếp nó để có thể xem ai đã không đăng nhập trong một thời gian.

Cách hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user trong WordPress

Cách hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user trong WordPress

Để hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user trong WordPress thì chúng ta sẽ có 2 cách để bạn thử, các bạn có thể tùy chọn theo cách của mình nhé.

Có thể bạn quan tâm:

1] Hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của người dùng WordPress bằng plugin

Cách dễ nhất để hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user trong WordPress là sử dụng plugin để hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user.

Đầu tiên, bạn tải và cài đặt plugin When Last Login. Sau khi cài đặt và active plugin, bạn sẽ thấy một cột mới trong danh sách người dùng.

hien thi ngay dang nhap cuoi cung trong worpdress 1

Nếu người dùng chưa đăng nhập kể từ khi bạn thêm plugin, bạn sẽ thấy “Never”.

2] Hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của người dùng WordPress bằng code

Nếu bạn đã quen với việc thêm đoạn mã vào trang web của mình thông qua functions.php hoặc plugin đoạn mã, bạn có thể sử dụng tính năng này để thêm lần đăng nhập cuối cùng của người dùng.

<?php
//Record user's last login to custom meta
add_action( 'wp_login', 'smartwp_capture_login_time', 10, 2 );

function smartwp_capture_login_time( $user_login, $user ) {
 update_user_meta( $user->ID, 'last_login', time() );
}

//Register new custom column with last login time
add_filter( 'manage_users_columns', 'smartwp_user_last_login_column' );
add_filter( 'manage_users_custom_column', 'smartwp_last_login_column', 10, 3 );

function smartwp_user_last_login_column( $columns ) {
 $columns['last_login'] = 'Last Login';
 return $columns;
}

function smartwp_last_login_column( $output, $column_id, $user_id ){
 if( $column_id == 'last_login' ) {
 $last_login = get_user_meta( $user_id, 'last_login', true );
 $date_format = 'M j, Y';
 $hover_date_format = 'F j, Y, g:i a';
 
 $output = $last_login ? '<div title="Last login: '.date( $hover_date_format, $last_login ).'">'.human_time_diff( $last_login ).'</div>' : 'No record';
 }
 
 return $output;
}

//Allow the last login columns to be sortable
add_filter( 'manage_users_sortable_columns', 'smartwp_sortable_last_login_column' );
add_action( 'pre_get_users', 'smartwp_sort_last_login_column' );

function smartwp_sortable_last_login_column( $columns ) {
 return wp_parse_args( array(
 'last_login' => 'last_login'
 ), $columns );
 
}

function smartwp_sort_last_login_column( $query ) {
 if( !is_admin() ) {
 return $query;
 }
 
 $screen = get_current_screen();
 
 if( isset( $screen->base ) && $screen->base !== 'users' ) {
 return $query;
 }
 
 if( isset( $_GET[ 'orderby' ] ) && $_GET[ 'orderby' ] == 'last_login' ) {
 
 $query->query_vars['meta_key'] = 'last_login';
 $query->query_vars['orderby'] = 'meta_value';
 
 }
 
 return $query;
}

//Add [lastlogin] shortcode
function smartwp_lastlogin_shortcode( $atts ) {
 $atts = shortcode_atts(
 array(
 'user_id' => false,
 ), $atts, 'lastlogin' );

 $last_login = get_the_author_meta('last_login', $atts['user_id']);
 if( empty($last_login) ){ return false; };
 $the_login_date = human_time_diff($last_login);
 return $the_login_date; 
}

add_shortcode( 'lastlogin', 'smartwp_lastlogin_shortcode' );

Đoạn mã này thực hiện một số việc, đầu tiên nó ghi lại thời gian người dùng đăng nhập và lưu nó vào meta người dùng ‘last_login’. Nó cũng thêm cột quản trị ‘Last Login’ có thể sắp xếp vào danh sách người dùng trong bảng điều khiển quản trị. Cuối cùng, nó cho phép bạn hiển thị lần đăng nhập cuối cùng của người dùng thông qua mã shortcode [lastlogin]. Shortcode cũng cho phép bạn hiển thị lần đăng nhập cuối cùng của một người dùng cụ thể bằng cách sử dụng biến user_id [lastlogin user_id=2].

Kết luận

Trên đây là 2 cách hiển thị ngày đăng nhập cuối cùng của user trong WordPress mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng với chia sẻ của Blog thủ thuật máy tính f4vnn đã chia sẻ sẽ có ích với bạn, chúc bạn thành công.

Theo dõi trên

Logo Google new
Rate this post