Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các chia sẻ của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: tắt update windows f4vnn). Tìm kiếm ngay

Chia sẻ code trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress

Code trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress – Phương tiện truyền thông rất quan trọng để thu hút người dùng và giữ chân họ trên trang web của bạn. Bạn có thể dễ dàng nhúng YouTube và các video khác trên WordPress của mình. Tương tự, nếu bạn muốn nhúng âm thanh vào trang web của mình, đây là cách bạn có thể thực hiện điều đó. Bạn có thể tạo trình phát có một âm thanh hoặc nhiều tệp âm thanh làm danh sách phát. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ bạn code thêm trình phát âm thanh vào trang WordPress bằng mã ngắn âm thanh mặc định.

Chia sẻ code trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress

Code trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress

Trình phát âm thanh có các điều khiển tối thiểu với các nút phát/tạm dừng, thanh tiến trình hiển thị thời lượng, điều khiển âm lượng và thanh âm lượng. Để tạo trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress các bạn kéo xuống dưới nhé

Có thể bạn quan tâm: tạo mục lục bài viết không cần Plugin cho WordPress

1] Code html trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress

Html này sẽ tạo bố cục cho trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress, các bạn chèn vào nơi cần chèn nhé.

<div class="ap" id="ap">
 <div class="ap__inner">
  <div class="ap__item ap__item--playback">
   <button class="ap__controls ap__controls--prev">
    <svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill="#333" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24">
     <path d="M9.516 12l8.484-6v12zM6 6h2.016v12h-2.016v-12z"></path>
    </svg>
   </button>
   <button class="ap__controls ap__controls--toggle">
    <svg class="icon-play" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill="#333" width="36" height="36" viewBox="0 0 36 36" data-play="M 12,26 18.5,22 18.5,14 12,10 z M 18.5,22 25,18 25,18 18.5,14 z" data-pause="M 12,26 16.33,26 16.33,10 12,10 z M 20.66,26 25,26 25,10 20.66,10 z">
     <path d="M 12,26 18.5,22 18.5,14 12,10 z M 18.5,22 25,18 25,18 18.5,14 z"></path>
    </svg>
   </button>
   <button class="ap__controls ap__controls--next">
    <svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill="#333" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24">
     <path d="M15.984 6h2.016v12h-2.016v-12zM6 18v-12l8.484 6z"></path>
    </svg>
   </button>
  </div>
  <div class="ap__item ap__item--track">
   <div class="track">
    <div class="track__title">Queue is empty</div>
    <div class="track__time">
     <span class="track__time--current">--</span>
     <span> / </span>
     <span class="track__time--duration">--</span>
    </div>

    <div class="progress-container">
     <div class="progress">
      <div class="progress__bar"></div>
      <div class="progress__preload"></div>
     </div>
    </div>

   </div>
  </div>
  <div class="ap__item ap__item--settings">
   <div class="ap__controls volume-container">
    <button class="volume-btn">
     <svg class="icon-volume-on" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill="#333" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24">
      <path d="M14.016 3.234q3.047 0.656 5.016 3.117t1.969 5.648-1.969 5.648-5.016 3.117v-2.063q2.203-0.656 3.586-2.484t1.383-4.219-1.383-4.219-3.586-2.484v-2.063zM16.5 12q0 2.813-2.484 4.031v-8.063q2.484 1.219 2.484 4.031zM3 9h3.984l5.016-5.016v16.031l-5.016-5.016h-3.984v-6z"></path>
     </svg>
     <svg class="icon-volume-off" version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill="#333" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24">
      <path d="M12 3.984v4.219l-2.109-2.109zM4.266 3l16.734 16.734-1.266 1.266-2.063-2.063q-1.734 1.359-3.656 1.828v-2.063q1.172-0.328 2.25-1.172l-4.266-4.266v6.75l-5.016-5.016h-3.984v-6h4.734l-4.734-4.734zM18.984 12q0-2.391-1.383-4.219t-3.586-2.484v-2.063q3.047 0.656 5.016 3.117t1.969 5.648q0 2.25-1.031 4.172l-1.5-1.547q0.516-1.266 0.516-2.625zM16.5 12q0 0.422-0.047 0.609l-2.438-2.438v-2.203q2.484 1.219 2.484 4.031z"></path>
     </svg>
    </button>
    <div class="volume">
     <div class="volume__track">
      <div class="volume__bar"></div>
     </div>
    </div>
   </div>
   <button class="ap__controls ap__controls--repeat">
    <svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill="#333" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24">
     <path d="M17.016 17.016v-4.031h1.969v6h-12v3l-3.984-3.984 3.984-3.984v3h10.031zM6.984 6.984v4.031h-1.969v-6h12v-3l3.984 3.984-3.984 3.984v-3h-10.031z"></path>
    </svg>
   </button>
   <button class="ap__controls ap__controls--playlist">
    <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="16" height="16" fill="currentColor" class="bi bi-emoji-heart-eyes" viewBox="0 0 16 16">
     <path d="M8 15A7 7 0 1 1 8 1a7 7 0 0 1 0 14m0 1A8 8 0 1 0 8 0a8 8 0 0 0 0 16"/>
     <path d="M11.315 10.014a.5.5 0 0 1 .548.736A4.5 4.5 0 0 1 7.965 13a4.5 4.5 0 0 1-3.898-2.25.5.5 0 0 1 .548-.736h.005l.017.005.067.015.252.055c.215.046.515.108.857.169.693.124 1.522.242 2.152.242s1.46-.118 2.152-.242a27 27 0 0 0 1.109-.224l.067-.015.017-.004.005-.002zM4.756 4.566c.763-1.424 4.02-.12.952 3.434-4.496-1.596-2.35-4.298-.952-3.434m6.488 0c1.398-.864 3.544 1.838-.952 3.434-3.067-3.554.19-4.858.952-3.434"/>
    </svg>
   </button>
  </div>
 </div>
</div>

2] Css trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress

Css của trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress các bạn có thể chèn trụce tiếp vào file html hoặc css của theme

 pre, code {
  font-family: Consolas, Courier, monospace;
  font-size: inherit;
  color: #333;
  background: #fafafa;
 }
 pre {
  padding: 1rem;
  border: 1px solid #eee;
  overflow: auto;
 }
/*----------------------- Audio Player - AP ------------------------*/
.ap {
 width: 100%;
 height: 50px;
 font-family: inherit;
 font-size: 14px;
 user-select: none;
 border-top: 1px solid #ccc;
 background: #f2f2f2;
}
.ap__inner {
 display: flex;
 max-width: 1440px;
 margin: auto;
}
.ap__item {
 display: flex;
 flex: 1;
 justify-content: center;
 align-items: center;
}
.ap__item--playback > .ap__controls, .ap__item--settings > .ap__controls {
 flex: 0 30%;
}
@keyframes fs {
 0% {
  opacity: 0;
  transform: scale(0.5);
 }
 100% {
  opacity: 1;
  transform: scale(1);
 }
}
.ap__item--track {
 flex: 1 40%;
 padding: 0 20px;
}
.track {
 position: relative;
 width: 100%;
}
.track__title {
 position: absolute;
 width: 100%;
 overflow: hidden;
 padding-right: 80px;
 text-align: left;
 white-space: nowrap;
 text-overflow: ellipsis;
}
.track__time {
 position: absolute;
 right: 0;
}
.progress-container {
 position: relative;
 padding: 7px 0;
 margin-top: 20px;
 overflow: hidden;
 cursor: pointer;
}
.progress-container:hover .progress__bar:after {
 opacity: 1;
}
.progress {
 height: 3px;
 border-radius: 3px;
 background: #ddd;
}
.progress__bar, .progress__preload {
 position: absolute;
 width: 0;
 height: 3px;
 border-radius: 3px 0 0 3px;
}
.progress__bar {
 background: steelblue;
 z-index: 1;
}
.progress__bar:after {
 position: absolute;
 top: 0;
 right: -10px;
 width: 10px;
 height: 10px;
 margin-top: -3px;
 content: '';
 border-radius: 6px;
 background: steelblue;
 opacity: 0;
 transition: opacity 0.3s ease;
}
.progress__bar--active:after {
 transform: scale(1.4);
}
.progress__preload {
 background: #c4c4c4;
 z-index: 0;
}
.ap__controls, .ap button {
 margin: 0;
 padding: 0;
 border: 0;
 outline: 0;
 background: transparent;
 position: relative;
 display: block;
 height: 50px;
 text-align: center;
 cursor: pointer;
 transition: background 0.3s ease;
}
.ap__controls:active, .ap button:active {
 background: rgba(0, 0, 0, .1);
}
.ap__controls:hover, .ap button:hover {
 opacity: 1;
}
.icon-play > path {
 transition: all 0.3s ease;
}
.is-playing .icon-play {
 fill: steelblue;
}
.volume-btn {
 display: block;
 text-align: center;
 width: 100%;
}
.volume {
 position: absolute;
 left: 50%;
 bottom: 45px;
 width: 40px;
 margin-left: -20px;
 height: 120px;
 opacity: 0;
 visibility: hidden;
 transform: translateY(10px);
 transition: all 0.3s cubic-bezier(0.17, 0.72, 0.26, 1.23);
 background: #f2f2f2;
 border: 1px solid #ccc;
 border-radius: 1px;
 z-index: 88888;
}
.volume::before, .volume::after {
 content: '';
 position: absolute;
 bottom: -12px;
 border: 7px solid transparent;
 border-top: 7px solid #f2f2f2;
 left: 50%;
 margin-left: -7px;
}
.volume::after {
 bottom: -14px;
 z-index: -1;
 border-top: 7px solid #ccc;
}
.volume-container:hover .volume {
 opacity: 1;
 transform: translateY(0);
 visibility: visible;
}
.volume__track {
 position: relative;
 display: block;
 width: 3px;
 height: 100px;
 margin: 10px auto;
 background: #ddd;
 border-radius: 3px;
 overflow: hidden;
}
.volume__bar {
 position: absolute;
 left: 0;
 right: 0;
 bottom: 0;
 background: steelblue;
 height: 50%;
}
.icon-volume-off {
 display: none;
}
.has-muted .icon-volume-on {
 display: none;
}
.has-muted .icon-volume-off {
 display: inline;
 opacity: 0.7;
}
.ap__controls.is-active > svg {
 fill: steelblue;
 filter: drop-shadow(0 0 3px rgba(70, 130, 180, .4));
}
@media (max-width: 1024px) {
 .ap__item > .ap__controls {
  flex: 1;
 }
}
@media (max-width: 580px) {
 .ap {
  min-width: 250px;
 }
 .ap, .ap__inner {
  height: auto;
 }
 .ap__inner {
  flex-wrap: wrap;
 }
 .ap__item--track {
  padding: 10px 20px;
  order: 1;
  flex: 1 1 100%;
 }
 .ap__item--playback, .ap__item--settings {
  flex: 1 1 50%;
  order: 2;
 }
}
/*----------------------- Playlist Player - PL ------------------------*/
.pl-container {
 font-family: inherit;
 font-size: 14px;
 background: #fff;
}
.pl-ul {
  width: 100%;
  margin: 0 auto;
  padding: 10px;
  background: #e6e6e6;
  height: 100%;
  max-height: 172px;
  overflow: auto;
}
.pl-list {
 display: flex;
 align-items: center;
 height: 40px;
 line-height: 40px;
}
.pl-list svg {
 fill: steelblue;
}
.pl-list + .pl-list {
 border-top: 1px solid #eee;
}
.pl-list:not(.pl-list--current):hover {
 background: #f6f6f6;
}
.pl-list__track, .pl-list__remove {
 flex: 0 50px;
 text-align: center;
}
.pl-list__icon {
 display: inline-block;
 width: 0;
 height: 0;
 border-top: 5px solid transparent;
 border-bottom: 5px solid transparent;
 border-left: 8px solid #555;
}
.pl-list__title {
 overflow: hidden;
 padding-right: 10px;
 cursor: pointer;
 text-align: left;
 white-space: nowrap;
 text-overflow: ellipsis;
 flex: 1;
}
.pl-list__remove {
 height: 100%;
 background: transparent;
 border: 0;
 outline: 0;
 cursor: pointer;
 opacity: 0;
 transition: opacity 0.2s ease;
}
.pl-list__remove > svg {
 width: 16px;
 height: 16px;
}
.pl-list__eq {
 display: none;
}
.pl-list--current {
 background: steelblue;
 color: #fff;
}
.pl-list--current svg {
 fill: #fff;
}
.pl-list--current .pl-list__eq {
 display: block;
}
.pl-list--current .pl-list__icon {
 display: none;
}
.pl-list:hover .pl-list__remove, .pl-list--current .pl-list__remove {
 opacity: 1;
}
.pl-list--current .pl-list__remove:hover {
 background: #3f75a2;
}
.pl-list--empty {
 position: absolute;
 top: 50%;
 left: 50%;
 font-size: 2rem;
 transform: translate(-50%, -50%);
 letter-spacing: 2px;
 color: #ccc;
}
@keyframes eq {
 0% {
  height: 3px;
 }
 50% {
  height: 20px;
 }
 100% {
  height: 3px;
 }
}
.eq {
 display: flex;
 width: 20px;
 height: 20px;
 margin: 0 auto;
 justify-content: space-between;
 align-items: flex-end;
}
.eq__bar {
 width: 4px;
 background: #fff;
 filter: drop-shadow(0 0 5px #fff);
}
.eq__bar:nth-child(1) {
 animation: eq 0.8s ease-in-out infinite 0s;
}
.eq__bar:nth-child(2) {
 animation: eq 0.8s ease-in-out infinite 0.2s;
}
.eq__bar:nth-child(3) {
 animation: eq 0.8s ease-in-out infinite 0.4s;
}
.h-hide {
 display: none;
}
.h-show {
 display: block;
}

3] JS trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress

Đoạn js này sẽ điều khiển các chức năng của trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress

(function(window, undefined) {

'use strict';

var AudioPlayer = (function() {

 // Player vars!
 var
 docTitle = document.title,
 player  = document.getElementById('ap'),
 playBtn,
 playSvg,
 playSvgPath,
 prevBtn,
 nextBtn,
 plBtn,
 repeatBtn,
 volumeBtn,
 progressBar,
 preloadBar,
 curTime,
 durTime,
 trackTitle,
 audio,
 index = 0,
 playList,
 volumeBar,
 wheelVolumeValue = 0,
 volumeLength,
 repeating = false,
 seeking = false,
 seekingVol = false,
 rightClick = false,
 apActive = false,
 // playlist vars
 pl,
 plUl,
 plLi,
 tplList =
      '<li class="pl-list" data-track="{count}">'+
       '<div class="pl-list__track">'+
        '<div class="pl-list__icon"></div>'+
        '<div class="pl-list__eq">'+
         '<div class="eq">'+
          '<div class="eq__bar"></div>'+
          '<div class="eq__bar"></div>'+
          '<div class="eq__bar"></div>'+
         '</div>'+
        '</div>'+
       '</div>'+
       '<div class="pl-list__title">{title}</div>'+
       '<button class="pl-list__remove">'+
        '<svg fill="#000000" height="20" viewBox="0 0 24 24" width="20" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">'+
          '<path d="M6 19c0 1.1.9 2 2 2h8c1.1 0 2-.9 2-2V7H6v12zM19 4h-3.5l-1-1h-5l-1 1H5v2h14V4z"/>'+
          '<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/>'+
        '</svg>'+
       '</button>'+
      '</li>',
 // settings
 settings = {
  volume    : 0.1,
  changeDocTitle: true,
  confirmClose : true,
  autoPlay   : false,
  buffered   : true,
  notification : true,
  playList   : []
 };

 function init(options) {

  if(!('classList' in document.documentElement)) {
   return false;
  }

  if(apActive || player === null) {
   return 'Player already init';
  }

  settings = extend(settings, options);

  // get player elements
  playBtn    = player.querySelector('.ap__controls--toggle');
  playSvg    = playBtn.querySelector('.icon-play');
  playSvgPath  = playSvg.querySelector('path');
  prevBtn    = player.querySelector('.ap__controls--prev');
  nextBtn    = player.querySelector('.ap__controls--next');
  repeatBtn   = player.querySelector('.ap__controls--repeat');
  volumeBtn   = player.querySelector('.volume-btn');
  plBtn     = player.querySelector('.ap__controls--playlist');
  curTime    = player.querySelector('.track__time--current');
  durTime    = player.querySelector('.track__time--duration');
  trackTitle   = player.querySelector('.track__title');
  progressBar  = player.querySelector('.progress__bar');
  preloadBar   = player.querySelector('.progress__preload');
  volumeBar   = player.querySelector('.volume__bar');

  playList = settings.playList;

  playBtn.addEventListener('click', playToggle, false);
  volumeBtn.addEventListener('click', volumeToggle, false);
  repeatBtn.addEventListener('click', repeatToggle, false);

  progressBar.closest('.progress-container').addEventListener('mousedown', handlerBar, false);
  progressBar.closest('.progress-container').addEventListener('mousemove', seek, false);

  document.documentElement.addEventListener('mouseup', seekingFalse, false);

  volumeBar.closest('.volume').addEventListener('mousedown', handlerVol, false);
  volumeBar.closest('.volume').addEventListener('mousemove', setVolume);
  volumeBar.closest('.volume').addEventListener(wheel(), setVolume, false);

  prevBtn.addEventListener('click', prev, false);
  nextBtn.addEventListener('click', next, false);

  apActive = true;

  // Create playlist
  renderPL();
  plBtn.addEventListener('click', plToggle, false);

  // Create audio object
  audio = new Audio();
  audio.volume = settings.volume;
  audio.preload = 'auto';

  audio.addEventListener('error', errorHandler, false);
  audio.addEventListener('timeupdate', timeUpdate, false);
  audio.addEventListener('ended', doEnd, false);

  volumeBar.style.height = audio.volume * 100 + '%';
  volumeLength = volumeBar.css('height');

  if(settings.confirmClose) {
   window.addEventListener("beforeunload", beforeUnload, false);
  }

  if(isEmptyList()) {
   return false;
  }
  audio.src = playList[index].file;
  trackTitle.innerHTML = playList[index].title;

  if(settings.autoPlay) {
   audio.play();
   playBtn.classList.add('is-playing');
   playSvgPath.setAttribute('d', playSvg.getAttribute('data-pause'));
   plLi[index].classList.add('pl-list--current');
   notify(playList[index].title, {
    icon: playList[index].icon,
    body: 'Now playing'
   });
  }
 }

 function changeDocumentTitle(title) {
  if(settings.changeDocTitle) {
   if(title) {
    document.title = title;
   }
   else {
    document.title = docTitle;
   }
  }
 }

 function beforeUnload(evt) {
  if(!audio.paused) {
   var message = 'Music still playing';
   evt.returnValue = message;
   return message;
  }
 }

 function errorHandler(evt) {
  if(isEmptyList()) {
   return;
  }
  var mediaError = {
   '1': 'MEDIA_ERR_ABORTED',
   '2': 'MEDIA_ERR_NETWORK',
   '3': 'MEDIA_ERR_DECODE',
   '4': 'MEDIA_ERR_SRC_NOT_SUPPORTED'
  };
  audio.pause();
  curTime.innerHTML = '--';
  durTime.innerHTML = '--';
  progressBar.style.width = 0;
  preloadBar.style.width = 0;
  playBtn.classList.remove('is-playing');
  playSvgPath.setAttribute('d', playSvg.getAttribute('data-play'));
  plLi[index] && plLi[index].classList.remove('pl-list--current');
  changeDocumentTitle();
  throw new Error('Houston we have a problem: ' + mediaError[evt.target.error.code]);
 }

/**
 * UPDATE PL
 */
 function updatePL(addList) {
  if(!apActive) {
   return 'Player is not yet initialized';
  }
  if(!Array.isArray(addList)) {
   return;
  }
  if(addList.length === 0) {
   return;
  }

  var count = playList.length;
  var html = [];
  playList.push.apply(playList, addList);
  addList.forEach(function(item) {
   html.push(
    tplList.replace('{count}', count++).replace('{title}', item.title)
   );
  });
  // If exist empty message
  if(plUl.querySelector('.pl-list--empty')) {
   plUl.removeChild( pl.querySelector('.pl-list--empty') );
   audio.src = playList[index].file;
   trackTitle.innerHTML = playList[index].title;
  }
  // Add song into playlist
  plUl.insertAdjacentHTML('beforeEnd', html.join(''));
  plLi = pl.querySelectorAll('li');
 }

/**
 * PlayList methods
 */
  function renderPL() {
   var html = [];

   playList.forEach(function(item, i) {
    html.push(
     tplList.replace('{count}', i).replace('{title}', item.title)
    );
   });

   pl = create('div', {
    'className': 'pl-container',
    'id': 'pl',
    'innerHTML': '<ul class="pl-ul">' + (!isEmptyList() ? html.join('') : '<li class="pl-list--empty">PlayList is empty</li>') + '</ul>'
   });

   player.parentNode.insertBefore(pl, player.nextSibling);

   plUl = pl.querySelector('.pl-ul');
   plLi = plUl.querySelectorAll('li');

   pl.addEventListener('click', listHandler, false);
  }

  function listHandler(evt) {
   evt.preventDefault();

   if(evt.target.matches('.pl-list__title')) {
    var current = parseInt(evt.target.closest('.pl-list').getAttribute('data-track'), 10);
    if(index !== current) {
     index = current;
     play(current);
    }
    else {
     playToggle();
    }
   }
   else {
     if(!!evt.target.closest('.pl-list__remove')) {
      var parentEl = evt.target.closest('.pl-list');
      var isDel = parseInt(parentEl.getAttribute('data-track'), 10);

      playList.splice(isDel, 1);
      parentEl.closest('.pl-ul').removeChild(parentEl);

      plLi = pl.querySelectorAll('li');

      [].forEach.call(plLi, function(el, i) {
       el.setAttribute('data-track', i);
      });

      if(!audio.paused) {

       if(isDel === index) {
        play(index);
       }

      }
      else {
       if(isEmptyList()) {
        clearAll();
       }
       else {
        if(isDel === index) {
         if(isDel > playList.length - 1) {
          index -= 1;
         }
         audio.src = playList[index].file;
         trackTitle.innerHTML = playList[index].title;
         progressBar.style.width = 0;
        }
       }
      }
      if(isDel < index) {
       index--;
      }
     }

   }
  }

  function plActive() {
   if(audio.paused) {
    plLi[index].classList.remove('pl-list--current');
    return;
   }
   var current = index;
   for(var i = 0, len = plLi.length; len > i; i++) {
    plLi[i].classList.remove('pl-list--current');
   }
   plLi[current].classList.add('pl-list--current');
  }


/**
 * Player methods
 */
 function play(currentIndex) {

  if(isEmptyList()) {
   return clearAll();
  }

  index = (currentIndex + playList.length) % playList.length;

  audio.src = playList[index].file;
  trackTitle.innerHTML = playList[index].title;

  // Change document title
  changeDocumentTitle(playList[index].title);

  // Audio play
  audio.play();

  // Show notification
  notify(playList[index].title, {
   icon: playList[index].icon,
   body: 'Now playing',
   tag: 'music-player'
  });

  // Toggle play button
  playBtn.classList.add('is-playing');
  playSvgPath.setAttribute('d', playSvg.getAttribute('data-pause'));

  // Set active song playlist
  plActive();
 }

 function prev() {
  play(index - 1);
 }

 function next() {
  play(index + 1);
 }

 function isEmptyList() {
  return playList.length === 0;
 }

 function clearAll() {
  audio.pause();
  audio.src = '';
  trackTitle.innerHTML = 'queue is empty';
  curTime.innerHTML = '--';
  durTime.innerHTML = '--';
  progressBar.style.width = 0;
  preloadBar.style.width = 0;
  playBtn.classList.remove('is-playing');
  playSvgPath.setAttribute('d', playSvg.getAttribute('data-play'));
  if(!plUl.querySelector('.pl-list--empty')) {
   plUl.innerHTML = '<li class="pl-list--empty">PlayList is empty</li>';
  }
  changeDocumentTitle();
 }

 function playToggle() {
  if(isEmptyList()) {
   return;
  }
  if(audio.paused) {

   if(audio.currentTime === 0) {
    notify(playList[index].title, {
     icon: playList[index].icon,
     body: 'Now playing'
    });
   }
   changeDocumentTitle(playList[index].title);

   audio.play();

   playBtn.classList.add('is-playing');
   playSvgPath.setAttribute('d', playSvg.getAttribute('data-pause'));
  }
  else {
   changeDocumentTitle();
   audio.pause();
   playBtn.classList.remove('is-playing');
   playSvgPath.setAttribute('d', playSvg.getAttribute('data-play'));
  }
  plActive();
 }

 function volumeToggle() {
  if(audio.muted) {
   if(parseInt(volumeLength, 10) === 0) {
    volumeBar.style.height = settings.volume * 100 + '%';
    audio.volume = settings.volume;
   }
   else {
    volumeBar.style.height = volumeLength;
   }
   audio.muted = false;
   volumeBtn.classList.remove('has-muted');
  }
  else {
   audio.muted = true;
   volumeBar.style.height = 0;
   volumeBtn.classList.add('has-muted');
  }
 }

 function repeatToggle() {
  if(repeatBtn.classList.contains('is-active')) {
   repeating = false;
   repeatBtn.classList.remove('is-active');
  }
  else {
   repeating = true;
   repeatBtn.classList.add('is-active');
  }
 }

 function plToggle() {
  plBtn.classList.toggle('is-active');
  pl.classList.toggle('h-show');
 }

 function timeUpdate() {
  if(audio.readyState === 0 || seeking) return;

  var barlength = Math.round(audio.currentTime * (100 / audio.duration));
  progressBar.style.width = barlength + '%';

  var
  curMins = Math.floor(audio.currentTime / 60),
  curSecs = Math.floor(audio.currentTime - curMins * 60),
  mins = Math.floor(audio.duration / 60),
  secs = Math.floor(audio.duration - mins * 60);
  (curSecs < 10) && (curSecs = '0' + curSecs);
  (secs < 10) && (secs = '0' + secs);

  curTime.innerHTML = curMins + ':' + curSecs;
  durTime.innerHTML = mins + ':' + secs;

  if(settings.buffered) {
   var buffered = audio.buffered;
   if(buffered.length) {
    var loaded = Math.round(100 * buffered.end(0) / audio.duration);
    preloadBar.style.width = loaded + '%';
   }
  }
 }

 /**
  * TODO shuffle
  */
 function shuffle() {
  if(shuffle) {
   index = Math.round(Math.random() * playList.length);
  }
 }

 function doEnd() {
  if(index === playList.length - 1) {
   if(!repeating) {
    audio.pause();
    plActive();
    playBtn.classList.remove('is-playing');
    playSvgPath.setAttribute('d', playSvg.getAttribute('data-play'));
    return;
   }
   else {
    play(0);
   }
  }
  else {
   play(index + 1);
  }
 }

 function moveBar(evt, el, dir) {
  var value;
  if(dir === 'horizontal') {
   value = Math.round( ((evt.clientX - el.offset().left) + window.pageXOffset) * 100 / el.parentNode.offsetWidth);
   el.style.width = value + '%';
   return value;
  }
  else {
   if(evt.type === wheel()) {
    value = parseInt(volumeLength, 10);
    var delta = evt.deltaY || evt.detail || -evt.wheelDelta;
    value = (delta > 0) ? value - 10 : value + 10;
   }
   else {
    var offset = (el.offset().top + el.offsetHeight) - window.pageYOffset;
    value = Math.round((offset - evt.clientY));
   }
   if(value > 100) value = wheelVolumeValue = 100;
   if(value < 0) value = wheelVolumeValue = 0;
   volumeBar.style.height = value + '%';
   return value;
  }
 }

 function handlerBar(evt) {
  rightClick = (evt.which === 3) ? true : false;
  seeking = true;
  !rightClick && progressBar.classList.add('progress__bar--active');
  seek(evt);
 }

 function handlerVol(evt) {
  rightClick = (evt.which === 3) ? true : false;
  seekingVol = true;
  setVolume(evt);
 }

 function seek(evt) {
  evt.preventDefault();
  if(seeking && rightClick === false && audio.readyState !== 0) {
   window.value = moveBar(evt, progressBar, 'horizontal');
  }
 }

 function seekingFalse() {
  if(seeking && rightClick === false && audio.readyState !== 0) {
   audio.currentTime = audio.duration * (window.value / 100);
   progressBar.classList.remove('progress__bar--active');
  }
  seeking = false;
  seekingVol = false;
 }

 function setVolume(evt) {
  evt.preventDefault();
  volumeLength = volumeBar.css('height');
  if(seekingVol && rightClick === false || evt.type === wheel()) {
   var value = moveBar(evt, volumeBar.parentNode, 'vertical') / 100;
   if(value <= 0) {
    audio.volume = 0;
    audio.muted = true;
    volumeBtn.classList.add('has-muted');
   }
   else {
    if(audio.muted) audio.muted = false;
    audio.volume = value;
    volumeBtn.classList.remove('has-muted');
   }
  }
 }

 function notify(title, attr) {
  if(!settings.notification) {
   return;
  }
  if(window.Notification === undefined) {
   return;
  }
  attr.tag = 'AP music player';
  window.Notification.requestPermission(function(access) {
   if(access === 'granted') {
    var notice = new Notification(title.substr(0, 110), attr);
    setTimeout(notice.close.bind(notice), 5000);
   }
  });
 }

/* Destroy method. Clear All */
 function destroy() {
  if(!apActive) return;

  if(settings.confirmClose) {
   window.removeEventListener('beforeunload', beforeUnload, false);
  }

  playBtn.removeEventListener('click', playToggle, false);
  volumeBtn.removeEventListener('click', volumeToggle, false);
  repeatBtn.removeEventListener('click', repeatToggle, false);
  plBtn.removeEventListener('click', plToggle, false);

  progressBar.closest('.progress-container').removeEventListener('mousedown', handlerBar, false);
  progressBar.closest('.progress-container').removeEventListener('mousemove', seek, false);
  document.documentElement.removeEventListener('mouseup', seekingFalse, false);

  volumeBar.closest('.volume').removeEventListener('mousedown', handlerVol, false);
  volumeBar.closest('.volume').removeEventListener('mousemove', setVolume);
  volumeBar.closest('.volume').removeEventListener(wheel(), setVolume);
  document.documentElement.removeEventListener('mouseup', seekingFalse, false);

  prevBtn.removeEventListener('click', prev, false);
  nextBtn.removeEventListener('click', next, false);

  audio.removeEventListener('error', errorHandler, false);
  audio.removeEventListener('timeupdate', timeUpdate, false);
  audio.removeEventListener('ended', doEnd, false);

  // Playlist
  pl.removeEventListener('click', listHandler, false);
  pl.parentNode.removeChild(pl);

  audio.pause();
  apActive = false;
  index = 0;

  playBtn.classList.remove('is-playing');
  playSvgPath.setAttribute('d', playSvg.getAttribute('data-play'));
  volumeBtn.classList.remove('has-muted');
  plBtn.classList.remove('is-active');
  repeatBtn.classList.remove('is-active');

  // Remove player from the DOM if necessary
  // player.parentNode.removeChild(player);
 }


/**
 * Helpers
 */
 function wheel() {
  var wheel;
  if ('onwheel' in document) {
   wheel = 'wheel';
  } else if ('onmousewheel' in document) {
   wheel = 'mousewheel';
  } else {
   wheel = 'MozMousePixelScroll';
  }
  return wheel;
 }

 function extend(defaults, options) {
  for(var name in options) {
   if(defaults.hasOwnProperty(name)) {
    defaults[name] = options[name];
   }
  }
  return defaults;
 }
 function create(el, attr) {
  var element = document.createElement(el);
  if(attr) {
   for(var name in attr) {
    if(element[name] !== undefined) {
     element[name] = attr[name];
    }
   }
  }
  return element;
 }

 Element.prototype.offset = function() {
  var el = this.getBoundingClientRect(),
  scrollLeft = window.pageXOffset || document.documentElement.scrollLeft,
  scrollTop = window.pageYOffset || document.documentElement.scrollTop;

  return {
   top: el.top + scrollTop,
   left: el.left + scrollLeft
  };
 };

 Element.prototype.css = function(attr) {
  if(typeof attr === 'string') {
   return getComputedStyle(this, '')[attr];
  }
  else if(typeof attr === 'object') {
   for(var name in attr) {
    if(this.style[name] !== undefined) {
     this.style[name] = attr[name];
    }
   }
  }
 };

 // matches polyfill
 window.Element && function(ElementPrototype) {
   ElementPrototype.matches = ElementPrototype.matches ||
   ElementPrototype.matchesSelector ||
   ElementPrototype.webkitMatchesSelector ||
   ElementPrototype.msMatchesSelector ||
   function(selector) {
     var node = this, nodes = (node.parentNode || node.document).querySelectorAll(selector), i = -1;
     while (nodes[++i] && nodes[i] != node);
     return !!nodes[i];
   };
 }(Element.prototype);

 // closest polyfill
 window.Element && function(ElementPrototype) {
   ElementPrototype.closest = ElementPrototype.closest ||
   function(selector) {
     var el = this;
     while (el.matches && !el.matches(selector)) el = el.parentNode;
     return el.matches ? el : null;
   };
 }(Element.prototype);

/**
 * Public methods
 */
 return {
  init: init,
  update: updatePL,
  destroy: destroy
 };

})();

window.AP = AudioPlayer;

})(window);

// TEST: image for web notifications
var iconImage = 'http://funkyimg.com/i/21pX5.png';

AP.init({
 playList: [
  {'icon': iconImage, 'title': 'Hitman', 'file': 'http://incompetech.com/music/royalty-free/mp3-royaltyfree/Hitman.mp3'},
  {'icon': iconImage, 'title': 'Dreamer', 'file': 'http://incompetech.com/music/royalty-free/mp3-royaltyfree/Dreamer.mp3'},
  {'icon': iconImage, 'title': 'District Four', 'file': 'http://incompetech.com/music/royalty-free/mp3-royaltyfree/District%20Four.mp3'},
  {'icon': iconImage, 'title': 'Christmas Rap', 'file': 'http://incompetech.com/music/royalty-free/mp3-royaltyfree/Christmas%20Rap.mp3'},
  {'icon': iconImage, 'title': 'Rocket Power', 'file': 'http://incompetech.com/music/royalty-free/mp3-royaltyfree/Rocket%20Power.mp3'}
 ]
});


4] Trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress kết hợp với ACF để tạo single, playlist song

Bạn có thể dùng trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress kết hợp với ACF. Bạn tạo một Repeater (ACF bản Pro) sau đó bạn chèn vào đoạn bên dưới để tạo danh sách bài hát để dùng trên WordPress nhé

 var iconImage = 'http://funkyimg.com/i/21pX5.png';
 AP.init({
  playList: [
   <?php
   $repeater_fields = get_field('link_mp3');

   if ($repeater_fields) {
    foreach ($repeater_fields as $repeater_field) {

     $title = $repeater_field['name'];
     $file = $repeater_field['url'];

     echo "{\"title\": \"$title\", \"file\": \"$file\" },";
    }
   }
   ?>
   ]
 });

DEMO CODEPEN

Kết luận

Trên đây là code trình phát nhạc không cần Plugin cho wordpress mà bạn có thể tham khảo. Hy vọng với chia sẻ của Blog thủ thuật máy tính f4vnn sẽ có ích với bạn, chúc bạn thành công.

Theo dõi trên

Logo Google new
5/5 - (4 bình chọn)