add remove quick access favorites navigation pane thumbnail

Cách ẩn và hiện Quick access và Favorites trên Explorer

Nếu Windows 10 File Explorer của bạn không hiển thị Quick access và Favorites trong ngăn điều hướng hoặc bạn muốn xóa…

Chi tiết Cách ẩn và hiện Quick access và Favorites trên Explorer