Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác thủ thuật của f4vnn.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "f4vnn". (Ví dụ: code đóng khung html f4vnn). Tìm kiếm ngay

Cách tạo Breadcrumbs không cần plugin cho WordPress


Cách tạo Breadcrumbs không cần plugin cho WordPress: Bạn đang tìm cách thêm breadcrumbs và hiển thị chúng trong WordPress? Mặc dù các Plugin Seo như Yoast SEO hay Rank math seo đã làm rất tốt việc hiển thị Breadcrumbs cho bài viết của bạn.

Tuy nhiên nếu bạn không muốn sử dụng những Plugin này cho việc thêm Breadcrumbs thì với đoạn code sau đây có thể giúp bạn Cách tạo Breadcrumbs không cần plugin cho WordPress.

Cách tạo Breadcrumbs không cần plugin cho WordPress

Cách tạo Breadcrumbs không cần plugin cho WordPress

Việc thêm cái này nó cũng rất đơn giản các bạn chỉ việc thêm các đoạn code ngắn sau vào functions.php và đoạn shortcode vào chỗ bạn muốn hiển thị Breadcrumbs là được.

1. Mẫu Breadcrumbs 1

Tất cả những gì bạn phải làm là thêm mã này vào tệp functions.php của theme mà bạn đang dùng.

function dimox_breadcrumbs() {
 
 $delimiter = '»';
 $name = 'Home'; //text for the 'Home' link
 $currentBefore = '<span class="current">';
 $currentAfter = '</span>';
 
 if ( !is_home() && !is_front_page() || is_paged() ) {
 
  echo '<div id="crumbs">';
 
  global $post;
  $home = get_bloginfo('url');
  echo '<a href="' . $home . '">' . $name . '</a> ' . $delimiter . ' ';
 
  if ( is_category() ) {
   global $wp_query;
   $cat_obj = $wp_query->get_queried_object();
   $thisCat = $cat_obj->term_id;
   $thisCat = get_category($thisCat);
   $parentCat = get_category($thisCat->parent);
   if ($thisCat->parent != 0) echo(get_category_parents($parentCat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' '));
   echo $currentBefore . 'Archive by category &#39;';
   single_cat_title();
   echo '&#39;' . $currentAfter;
 
  } elseif ( is_day() ) {
   echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo '<a href="' . get_month_link(get_the_time('Y'),get_the_time('m')) . '">' . get_the_time('F') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo $currentBefore . get_the_time('d') . $currentAfter;
 
  } elseif ( is_month() ) {
   echo '<a href="' . get_year_link(get_the_time('Y')) . '">' . get_the_time('Y') . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo $currentBefore . get_the_time('F') . $currentAfter;
 
  } elseif ( is_year() ) {
   echo $currentBefore . get_the_time('Y') . $currentAfter;
 
  } elseif ( is_single() && !is_attachment() ) {
   $cat = get_the_category(); $cat = $cat[0];
   echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
   echo $currentBefore;
   the_title();
   echo $currentAfter;
 
  } elseif ( is_attachment() ) {
   $parent = get_post($post->post_parent);
   $cat = get_the_category($parent->ID); $cat = $cat[0];
   echo get_category_parents($cat, TRUE, ' ' . $delimiter . ' ');
   echo '<a href="' . get_permalink($parent) . '">' . $parent->post_title . '</a> ' . $delimiter . ' ';
   echo $currentBefore;
   the_title();
   echo $currentAfter;
 
  } elseif ( is_page() && !$post->post_parent ) {
   echo $currentBefore;
   the_title();
   echo $currentAfter;
 
  } elseif ( is_page() && $post->post_parent ) {
   $parent_id = $post->post_parent;
   $breadcrumbs = array();
   while ($parent_id) {
    $page = get_page($parent_id);
    $breadcrumbs[] = '<a href="' . get_permalink($page->ID) . '">' . get_the_title($page->ID) . '</a>';
    $parent_id = $page->post_parent;
   }
   $breadcrumbs = array_reverse($breadcrumbs);
   foreach ($breadcrumbs as $crumb) echo $crumb . ' ' . $delimiter . ' ';
   echo $currentBefore;
   the_title();
   echo $currentAfter;
 
  } elseif ( is_search() ) {
   echo $currentBefore . 'Search results for &#39;' . get_search_query() . '&#39;' . $currentAfter;
 
  } elseif ( is_tag() ) {
   echo $currentBefore . 'Posts tagged &#39;';
   single_tag_title();
   echo '&#39;' . $currentAfter;
 
  } elseif ( is_author() ) {
    global $author;
   $userdata = get_userdata($author);
   echo $currentBefore . 'Articles posted by ' . $userdata->display_name . $currentAfter;
 
  } elseif ( is_404() ) {
   echo $currentBefore . 'Error 404' . $currentAfter;
  }
 
  if ( get_query_var('paged') ) {
   if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ' (';
   echo __('Page') . ' ' . get_query_var('paged');
   if ( is_category() || is_day() || is_month() || is_year() || is_search() || is_tag() || is_author() ) echo ')';
  }
 
  echo '</div>';
 
 }
}

Thêm mã này vào tệp mẫu của chủ đề nơi bạn muốn hiển thị đường dẫn. Như trong web của mình thì mình sẽ thêm nó trong thẻ content-single.php.

<?php if (function_exists('dimox_breadcrumbs')) dimox_breadcrumbs(); ?>

2. Mẫu Breadcrumbs 2

Ngoài ra, bạn có thể cho bạn đoạn mã ngắn hơn, tương tự thêm mã này vào tệp functions.php của theme trang web:

function the_breadcrumb() {
    echo '<ul id="crumbs">';
  if (!is_home()) {
    echo '<li><a href="';
    echo get_option('home');
    echo '">';
    echo 'Home';
    echo "</a></li>";
    if (is_category() || is_single()) {
      echo '<li>';
      the_category(' </li><li> ');
      if (is_single()) {
        echo "</li><li>";
        the_title();
        echo '</li>';
      }
    } elseif (is_page()) {
      echo '<li>';
      echo the_title();
      echo '</li>';
    }
  }
  elseif (is_tag()) {single_tag_title();}
  elseif (is_day()) {echo"<li>Archive for "; the_time('F jS, Y'); echo'</li>';}
  elseif (is_month()) {echo"<li>Archive for "; the_time('F, Y'); echo'</li>';}
  elseif (is_year()) {echo"<li>Archive for "; the_time('Y'); echo'</li>';}
  elseif (is_author()) {echo"<li>Author Archive"; echo'</li>';}
  elseif (isset($_GET['paged']) && !empty($_GET['paged'])) {echo "<li>Blog Archives"; echo'</li>';}
  elseif (is_search()) {echo"<li>Search Results"; echo'</li>';}
  echo '</ul>';
}

Bạn có thể thêm mã này vào tệp single.php hoặc page.php để hiển thị menu breadcrumbs. Theo mình thì mình sẽ thêm vào content-single.php.

<?php the_breadcrumb(); ?>

3. Mẫu Breadcrumbs 3

Mẫu này cũng khá là đẹp tương tự các bạn thêm mã này vào tệp functions.php của theme trang web:

// Breadcrumbs
function custom_breadcrumbs() {
    
  // Settings
  $separator     = '&gt;';
  $breadcrums_id   = 'breadcrumbs';
  $breadcrums_class  = 'breadcrumbs';
  $home_title     = 'Home';
   
  // If you have any custom post types with custom taxonomies, put the taxonomy name below (e.g. product_cat)
  $custom_taxonomy  = 'product_cat';
    
  // Get the query & post information
  global $post,$wp_query;
    
  // Do not display on the homepage
  if ( !is_front_page() ) {
    
    // Build the breadcrums
    echo '<ul id="' . $breadcrums_id . '" class="' . $breadcrums_class . '">';
      
    // Home 
    echo '<li class="item-home"><a class="bread-link bread-home" href="' . get_home_url() . '" title="' . $home_title . '">' . $home_title . '</a></li>';
    echo '<li class="separator separator-home"> ' . $separator . ' </li>';
      
    if ( is_archive() && !is_tax() && !is_category() && !is_tag() ) {
       
      echo '<li class="item-current item-archive"><strong class="bread-current bread-archive">' . post_type_archive_title($prefix, false) . '</strong></li>';
       
    } else if ( is_archive() && is_tax() && !is_category() && !is_tag() ) {
       
      // If post is a custom post type
      $post_type = get_post_type();
       
      // If it is a custom post type display name and link
      if($post_type != 'post') {
         
        $post_type_object = get_post_type_object($post_type);
        $post_type_archive = get_post_type_archive_link($post_type);
       
        echo '<li class="item-cat item-custom-post-type-' . $post_type . '"><a class="bread-cat bread-custom-post-type-' . $post_type . '" href="' . $post_type_archive . '" title="' . $post_type_object->labels->name . '">' . $post_type_object->labels->name . '</a></li>';
        echo '<li class="separator"> ' . $separator . ' </li>';
       
      }
       
      $custom_tax_name = get_queried_object()->name;
      echo '<li class="item-current item-archive"><strong class="bread-current bread-archive">' . $custom_tax_name . '</strong></li>';
       
    } else if ( is_single() ) {
       
      // If post is a custom post type
      $post_type = get_post_type();
       
      // If it is a custom post type display name and link
      if($post_type != 'post') {
         
        $post_type_object = get_post_type_object($post_type);
        $post_type_archive = get_post_type_archive_link($post_type);
       
        echo '<li class="item-cat item-custom-post-type-' . $post_type . '"><a class="bread-cat bread-custom-post-type-' . $post_type . '" href="' . $post_type_archive . '" title="' . $post_type_object->labels->name . '">' . $post_type_object->labels->name . '</a></li>';
        echo '<li class="separator"> ' . $separator . ' </li>';
       
      }
       
      // Get post category info
      $category = get_the_category();
       
      if(!empty($category)) {
       
        // Get last category post is in
        $last_category = end(array_values($category));
         
        // Get parent any categories and create array
        $get_cat_parents = rtrim(get_category_parents($last_category->term_id, true, ','),',');
        $cat_parents = explode(',',$get_cat_parents);
         
        // Loop through parent categories and store in variable $cat_display
        $cat_display = '';
        foreach($cat_parents as $parents) {
          $cat_display .= '<li class="item-cat">'.$parents.'</li>';
          $cat_display .= '<li class="separator"> ' . $separator . ' </li>';
        }
       
      }
       
      // If it's a custom post type within a custom taxonomy
      $taxonomy_exists = taxonomy_exists($custom_taxonomy);
      if(empty($last_category) && !empty($custom_taxonomy) && $taxonomy_exists) {
          
        $taxonomy_terms = get_the_terms( $post->ID, $custom_taxonomy );
        $cat_id     = $taxonomy_terms[0]->term_id;
        $cat_nicename  = $taxonomy_terms[0]->slug;
        $cat_link    = get_term_link($taxonomy_terms[0]->term_id, $custom_taxonomy);
        $cat_name    = $taxonomy_terms[0]->name;
        
      }
       
      // Check if the post is in a category
      if(!empty($last_category)) {
        echo $cat_display;
        echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '" title="' . get_the_title() . '">' . get_the_title() . '</strong></li>';
         
      // Else if post is in a custom taxonomy
      } else if(!empty($cat_id)) {
         
        echo '<li class="item-cat item-cat-' . $cat_id . ' item-cat-' . $cat_nicename . '"><a class="bread-cat bread-cat-' . $cat_id . ' bread-cat-' . $cat_nicename . '" href="' . $cat_link . '" title="' . $cat_name . '">' . $cat_name . '</a></li>';
        echo '<li class="separator"> ' . $separator . ' </li>';
        echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '" title="' . get_the_title() . '">' . get_the_title() . '</strong></li>';
       
      } else {
         
        echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '" title="' . get_the_title() . '">' . get_the_title() . '</strong></li>';
         
      }
       
    } else if ( is_category() ) {
        
      // Category page
      echo '<li class="item-current item-cat"><strong class="bread-current bread-cat">' . single_cat_title('', false) . '</strong></li>';
        
    } else if ( is_page() ) {
        
      // Standard page
      if( $post->post_parent ){
          
        // If child page, get parents 
        $anc = get_post_ancestors( $post->ID );
          
        // Get parents in the right order
        $anc = array_reverse($anc);
          
        // Parent page loop
        if ( !isset( $parents ) ) $parents = null;
        foreach ( $anc as $ancestor ) {
          $parents .= '<li class="item-parent item-parent-' . $ancestor . '"><a class="bread-parent bread-parent-' . $ancestor . '" href="' . get_permalink($ancestor) . '" title="' . get_the_title($ancestor) . '">' . get_the_title($ancestor) . '</a></li>';
          $parents .= '<li class="separator separator-' . $ancestor . '"> ' . $separator . ' </li>';
        }
          
        // Display parent pages
        echo $parents;
          
        // Current page
        echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong title="' . get_the_title() . '"> ' . get_the_title() . '</strong></li>';
          
      } else {
          
        // Just display current page if not parents
        echo '<li class="item-current item-' . $post->ID . '"><strong class="bread-current bread-' . $post->ID . '"> ' . get_the_title() . '</strong></li>';
          
      }
        
    } else if ( is_tag() ) {
        
      // Tag page
        
      // Get tag information
      $term_id    = get_query_var('tag_id');
      $taxonomy    = 'post_tag';
      $args      = 'include=' . $term_id;
      $terms     = get_terms( $taxonomy, $args );
      $get_term_id  = $terms[0]->term_id;
      $get_term_slug = $terms[0]->slug;
      $get_term_name = $terms[0]->name;
        
      // Display the tag name
      echo '<li class="item-current item-tag-' . $get_term_id . ' item-tag-' . $get_term_slug . '"><strong class="bread-current bread-tag-' . $get_term_id . ' bread-tag-' . $get_term_slug . '">' . $get_term_name . '</strong></li>';
      
    } elseif ( is_day() ) {
        
      // Day archive
        
      // Year link
      echo '<li class="item-year item-year-' . get_the_time('Y') . '"><a class="bread-year bread-year-' . get_the_time('Y') . '" href="' . get_year_link( get_the_time('Y') ) . '" title="' . get_the_time('Y') . '">' . get_the_time('Y') . ' Archives</a></li>';
      echo '<li class="separator separator-' . get_the_time('Y') . '"> ' . $separator . ' </li>';
        
      // Month link
      echo '<li class="item-month item-month-' . get_the_time('m') . '"><a class="bread-month bread-month-' . get_the_time('m') . '" href="' . get_month_link( get_the_time('Y'), get_the_time('m') ) . '" title="' . get_the_time('M') . '">' . get_the_time('M') . ' Archives</a></li>';
      echo '<li class="separator separator-' . get_the_time('m') . '"> ' . $separator . ' </li>';
        
      // Day display
      echo '<li class="item-current item-' . get_the_time('j') . '"><strong class="bread-current bread-' . get_the_time('j') . '"> ' . get_the_time('jS') . ' ' . get_the_time('M') . ' Archives</strong></li>';
        
    } else if ( is_month() ) {
        
      // Month Archive
        
      // Year link
      echo '<li class="item-year item-year-' . get_the_time('Y') . '"><a class="bread-year bread-year-' . get_the_time('Y') . '" href="' . get_year_link( get_the_time('Y') ) . '" title="' . get_the_time('Y') . '">' . get_the_time('Y') . ' Archives</a></li>';
      echo '<li class="separator separator-' . get_the_time('Y') . '"> ' . $separator . ' </li>';
        
      // Month display
      echo '<li class="item-month item-month-' . get_the_time('m') . '"><strong class="bread-month bread-month-' . get_the_time('m') . '" title="' . get_the_time('M') . '">' . get_the_time('M') . ' Archives</strong></li>';
        
    } else if ( is_year() ) {
        
      // Display year archive
      echo '<li class="item-current item-current-' . get_the_time('Y') . '"><strong class="bread-current bread-current-' . get_the_time('Y') . '" title="' . get_the_time('Y') . '">' . get_the_time('Y') . ' Archives</strong></li>';
        
    } else if ( is_author() ) {
        
      // Auhor archive
        
      // Get the author information
      global $author;
      $userdata = get_userdata( $author );
        
      // Display author name
      echo '<li class="item-current item-current-' . $userdata->user_nicename . '"><strong class="bread-current bread-current-' . $userdata->user_nicename . '" title="' . $userdata->display_name . '">' . 'Author: ' . $userdata->display_name . '</strong></li>';
      
    } else if ( get_query_var('paged') ) {
        
      // Paginated archives
      echo '<li class="item-current item-current-' . get_query_var('paged') . '"><strong class="bread-current bread-current-' . get_query_var('paged') . '" title="Page ' . get_query_var('paged') . '">'.__('Page') . ' ' . get_query_var('paged') . '</strong></li>';
        
    } else if ( is_search() ) {
      
      // Search results page
      echo '<li class="item-current item-current-' . get_search_query() . '"><strong class="bread-current bread-current-' . get_search_query() . '" title="Search results for: ' . get_search_query() . '">Search results for: ' . get_search_query() . '</strong></li>';     
    } elseif ( is_404() ) {    
      // 404 page
      echo '<li>' . 'Error 404' . '</li>';
    }   
    echo '</ul>';  
  }   
}

Bạn có thể thêm mã này vào tệp single.php hoặc page.php để hiển thị menu breadcrumbs. Theo mình thì mình sẽ thêm vào content-single.php.

<?php custom_breadcrumbs(); ?>

CSS làm đẹp của Breadcrumbs

#breadcrumbs{
  list-style:none;
  margin:10px 0;
  overflow:hidden;
}
 
#breadcrumbs li{
  display:inline-block;
  vertical-align:middle;
  margin-right:15px;
}
 
#breadcrumbs .separator{
  font-size:18px;
  font-weight:100;
  color:#ccc;
}

Với 3 đoạn code trên các bạn cứ thử xem loại nào mà phù hợp với Blog của bạn nhé. Trong quá trình sử dụng có chỗ nào không hiểu cứ comment bên dưới nhé.

Hy vọng với cách tạo Breadcrumbs không cần plugin cho WordPress mà Blog thủ thuật máy tính f4vnn đã chia sẻ sẽ có ích cho bạn. Chúc bạn thành công.

Bài Viết Cùng Chuyên Mục
Game & Apk Mod Acapella Việt Template BLogspot Liên Kết URL

Welcome to f4vnn.com: là một web/blog cá nhân, chủ yếu chia sẻ kiến thức về máy tính, internet, công nghệ và thủ thuật WordPress, Blogger... Mình hi vọng một điều là: Tại đây, các bạn có thể học thêm được rất nhiều kinh nghiệm và thủ thuật khi sử dụng máy tính ^_^ !

ĐỪNG QUÊN ĐĂNG KÝ FANPAGE ĐỂ NHẬN THỦ THUẬT MỚI NHẤT NHÉ!

Blog Tips f4vnn

Là người yêu thích công nghệ và công việc cũng làm làm trong ngành công nghệ, nên mình muốn chia sẻ những gì mà mình biết và từng tìm hiểu qua muốn chia sẻ cho mọi người cùng sở thích.

  Bài viết cùng chuyên mục

 • SoraSoft giao diện chia sẻ phần mềm cho Blogger
 • Hướng dẫn cách cài đặt WordPress trên Fastpanel
 • 3 cách thêm CSS tùy chỉnh vào trang web WordPress
 • ChickPro Blogger Template giao diện blogger thời trang
 • Hướng dẫn cách đánh dấu văn bản cho WordPress