Convert Slide to PowerPoint thumbnail

Chuyển từ Google Slides sang PowerPoint và ngược lại

/ 29/06/20

Google Slides là một công cụ thay thế Microsoft PowerPoint. Nếu bạn tham gia vào hệ sinh thái Google, điều đó có ý nghĩa đối với bạn đối với Google Slides. Tuy nhiên, làm thế nào để chuyển từ Google Slides sang PowerPoint và ngược lại. Chúng ta yêu thích […]