DOWNLOAD THUMBNAIL YOUETUBE

Dán đường link video youtube vào đây
Paste video url to see preview

Khi bạn dán URL video YouTube ngay lập tức sẽ xuất hiện bản xem trước hình thu nhỏ của video đó và bạn có thể tải xuống. Trình tải xuống hình thu nhỏ này chấp nhận tất cả các loại URL video YouTube có nghĩa là URL dài hoặc ngắn của video. Và nó cũng chấp nhận bất kỳ tệp hình ảnh nào khác như .jpg, .jepg, .png, .gif và .webp.