zorin generic os 1

Đã có thể tải xuống Zorin OS 15.2 Released

Zorin OS 15.2 hiện có sẵn để tải xuống. Bản cập nhật đóng vai trò là bản phát hành điểm mới nhất trong loạt Zorin…

Chi tiết Đã có thể tải xuống Zorin OS 15.2 Released