them xac thuc face id vao google drive tren ios thumbnail

Thêm xác thực Face ID vào Google Drive trên iOS

Bạn đã cài đặt Google Drive trên iPhone / iPad chưa? Google Drive của bạn có thể chứa dữ liệu…

Chi tiết Thêm xác thực Face ID vào Google Drive trên iOS