Windows 10 bi ket tren man hinh Welcome 2

Cách sửa Windows 10 bị kẹt ở màn hình Welcome

Khi máy tính khởi động, nó sẽ hiển thị màn hình Welcome tạm thời, không có gì ngoài màn hình…

Chi tiết Cách sửa Windows 10 bị kẹt ở màn hình Welcome