mapped network drive windows 10

Cấu hình Windows Defender quét Ổ đĩa mạng map trên Windows 10

Theo mặc định, Windows Defender trong Windows 10 không quét các ổ đĩa mạng được ánh xạ. Trong bài đăng này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách định cấu hình Windows Defender để làm cho nó quét

Chi tiết Cấu hình Windows Defender quét Ổ đĩa mạng map trên Windows 10