Surface black screen American Megatrends thumbnail

Surface bị kẹt trên màn hình đen American Megatrends

Nếu khi bạn bật nguồn cho thiết bị Surface của mình và nó bị kẹt trên màn hình đen hiển thị American Megatrends, thì bài…

Chi tiết Surface bị kẹt trên màn hình đen American Megatrends