Hiển thị list category by parent category cho wordpress

Hiển thị list category by parent category cho wordpress

/ 08/01/24

Đối với một số dạng Web giống như đọc truyện, nghe podcast,… Chúng ta thường sẽ tạo một danh mục cha (parent category) trong đó sẽ có các danh mục con bên trong. Ví dụ như danh mục cha giọng đọc trong đó có các mục như giọng đọc 1, giọng đọc 2,… Bạn muốn tạo một trang để hiển thị tất cả các danh mục bên trong nó, thì bài viết này là danh cho bạn. Kéo xuống dưới để tham khảo nhé.