rut gon link tren iphone thumbnail

Hướng dẫn rút gọn link trên iPhone bằng Siri Shortcuts

/ 10/06/20

Siri Shortcuts cung cấp một cách rút gọn link trên iPhone nhanh chóng để hoàn thành công việc với các ứng dụng của bạn chỉ bằng một cú chạm hoặc bằng cách hỏi Siri. Ứng dụng Shortcuts cho phép bạn tạo các phím tắt cá nhân với nhiều bước từ […]