Hướng dẫn cách cài đặt ChatGPT làm ứng dụng trên iPhone

Hướng dẫn cách cài đặt ChatGPT làm ứng dụng trên iPhone

/ 16/03/23

Cách cài đặt ChatGPT làm ứng dụng trên iPhone: ChatGPT là viết tắt của Chat Generative Pretraining Transformer. Nó là một chatbot dựa trên AI xử lý ngôn ngữ có khả năng trò chuyện giống như con người. Mặc dù chức năng cốt lõi của mô hình là bắt chước […]