Cách sử dụng chức năng MEDIAN trong Google Sheets

Nếu bạn cần tìm giá trị trung bình trong một tập hợp dữ liệu trong bảng tính của mình mà không phải thực hiện thủ công, Google Sheets có chức năng thực hiện ngay lập tức cho bạn.

Read More Cách sử dụng chức năng MEDIAN trong Google Sheets