sua loi Error Copying File or Folder Catastrophic Failure

Hướng dẫn cách sửa lỗi Error Copying File or Folder Catastrophic Failure trên Windows 11

/ 29/03/22

Nếu khi tạo một thư mục mới hoặc sao chép file hoặc thư mục trên thiết bị Windows 11 của bạn hoặc trên ổ đĩa ngoài được gắn vào hệ thống và bạn nhận được thông báo lỗi với thông báo Error Copying File or Folder Catastrophic Failure, thì bài đăng này là nhằm giúp người dùng PC bị ảnh hưởng các giải pháp phù hợp nhất.