Cài đặt ownCloud trên Ubuntu 18.04 với Let’s Encrypt

Cài đặt ownCloud trên Ubuntu 18.04 – Google Cloud. ownCoud là một nền tảng cộng tác và chia sẻ tệp tự lưu trữ mã nguồn…

Read More Cài đặt ownCloud trên Ubuntu 18.04 với Let’s Encrypt