Hiển thị bài viết vừa xem cho wordpress không dùng plugin

Hiển thị bài viết vừa xem cho wordpress không dùng plugin

/ 26/09/23

Hiển thị bài viết vừa xem cho wordpress là tình năng rất hay, nó sẽ hiển thị bài viết bạn đã xem để đến khi bạn muốn xem lại bài viết đấy nó sẽ hiển thị link bài viết để cho bạn nhanh chóng truy cập bài viết đó. Trong […]