9 lenh adb nen biet thumbnail

9 lệnh Android Debug Bridge bạn nên biết

/ 04/11/20

9 lệnh Android Debug Bridge bạn nên biết: Android Debug Bridge (ADB) là một công cụ dòng lệnh để tương tác với thiết bị Android của bạn từ máy tính. Các lệnh của ADB cho phép bạn thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm một số nhiệm vụ khó hoặc […]